Başarılar

Türkiye Atletizm Federasyonu Sakarya İl Temsilciliği olarak 2014 yılında bütün sporcu,antrenör ve hakemlerimize başarılar dileriz.

Duyuru

 

 

Temsilcimizin Mesajı

Temsilcimizin Mesajı

Sakarya ilinde Atletizme gönül vermiş herkese Atletizm sezonunda başarılar dilerken,Atletizm kulüpleri ne de özverili çalışmalarından dolayı takdirlerimi sunarım.

İlimiz sporcularının Türkiye  de ve Uluslar arası arenada başarılı sonuçlar alacağı umudumu her an  taşımaktayım. Sporun ve sporcunun her an yanında olmak düşüncesi ile Antrenörlerimize  ve Atletizme emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm sporcularımızın gözlerinden öper başarılarının artarak devam etmesini tememnni ederim. 

Nurten Kadı Duman

Atletizm İl Temsilcisi

ANTRENÖR ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

GENÇLİK VE SPOR TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN ANTRENÖR, SPOR LİDERLERİ VE GÖREV YAPTIKLARI BİRİMLERİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
  
AMAÇ
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Teşkilatında sporcu yetiştiren  Antrenör ve Spor Liderleri ile görevlendirildikleri birimlerin çalışma esas ve usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir.
 
KAPSAM
Madde 2- Bu Yönerge Gençlik ve Spor Teşkilatında görev yapan kadrolu, sözleşmeli ve fahri olarak çalışan yerli ve yabancı Antrenörler ve Spor Liderleri ile görevlendirildikleri birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
 
DAYANAK
Madde 3- Bu Yönerge 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin c fıkrasına dayanarak hazırlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği ile adı geçen kanunun 30 ve 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
TANIMLAR
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Merkez Teşkilatı : Genel Müdürlük bünyesindeki Ana Hizmet Danışma- Denetim, Yardımcı Hizmet Birimlerini,
Taşra Teşkilatı     :Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerini,
Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,
Kurul Başkanlığı : Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığını,
Federasyon : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Merkez Teşkilatında bulunan ve spor hizmetlerini yürüten spor federasyonlarını,
Antrenör : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev  ve yetkisine sahip Gençlik ve Spor Teşkilatında kadrolu, sözleşmeli veya fahri kişileri,
Spor Lideri : İlgili spor dalında yeterli antrenör bulunmaması halinde Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Mezunu olup, ilgili spor dalından eğitim gördüğünü belgeleyenler, Milli Sporcular ile bunların bulunmaması halinde en az lise mezunu olmak şartı ile lisanslı spor yapmış olan kişileri ifade eder.
 
 İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
 
ANTRENÖRLERİN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLERİ
 
GÖREVLERİ
Madde 5- Antrenörler kendi branşları ile ilgili olarak aşağıdaki görevleri yaparlar;
a) Sporcuyu teknik ve taktik yönden yetiştirme ve gelişimlerini sağlamak,
b) Sporcuları spor faaliyetlerine hazırlamak,
c) Sporcu potansiyelini artırmak için okullar, kulüpler ve çevrede inceleme ve araştırma yapmak, sporcu teminini ve devamını sağlamak,
d) Spor müsabakalarına sporcuları getirip götürmek,
e) Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını hazırlamak, aylık ve yıllık çalışma programlarını Il Müdürlüğüne tasdik ettirerek uygulamak,
f) Sporculara verilen spor araç, gereç ve spor malzemelerinin takip ve kontrolünü yapmak,
g) Spor dalı ile ilgili iç ve dış yayınları takip etmek,
h) Spor dalındaki eğitici, video bant, kitap, dergi .... vb. eğitim araç ve gereçleri ile ilgili araştırma yapmak, bunların temini için birim amirine teklifte bulunmak,
i) Spor dalı ile ilgili olarak düzenlenen kurs, seminer ve diğer eğitim faaliyetlerine birim amirinin onayı doğrultusunda katılmak,
j) Yetenekli sporcuların daha üst performansa ulaşmaları için özel spor eğitim programları hazırlamak veya daha yüksek antrenörlük belgesine sahip antrenörlere bu konuda koordinasyon ve işbirliği yapmak,
k) Sporcuların periyodik olarak sağlık ve psikolojik kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
1) Sporcuları için beslenme programları hazırlatmak veya beslenmede bilinçlenmeleri için gerekli tedbirleri almak,
m) Elit sporcuları veya milli takım sporcularını çalıştıranlar; bu sporcuların günlük, haftalık, aylık ve yıllık antrenman programları, beslenme programları, sağlık ve performans durumlarının işlendiği bir kartoteksi tutmak,
n) Spor kulüpleri ile başka kurum ve kuruluşlardaki antrenörler ile koordinasyon ve işbirliği içinde bulunmak,
0) Çalıştırdığı sporculardan başarılı olanları ilgili federasyonların teknik kurullarına bildirerek federasyonların açtığı kamplara katılmalarını sağlamak.
 
 
GÖREV ALANLARI
Madde 6- Antrenörler sahip oldukları antrenörlük belgesi ve lisansına göre aşağıdaki alanlarda görev yaparlar.
a) 1.Kademe (Yardımcı Antrenör) üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,
b) 2.Kademe (Antrenör) minikler ve yıldızlar kategorisinde,
c) 3.Kademe (Kıdemli Antrenör) gençler ve büyükler kategorisinde,
d) 4.Kademe (Baş Antrenör) : Büyükler ve milli takımlarda,
e) 5.Kademe (Teknik Direktör) Büyükler ve milli takımlarda,
f) Üst kademe antrenör belgesine veya lisansına sahip olanlarda alt kademeler ile ilgili alanlarda görev yapabilirler,
g) Üst kademe antrenörlerin bulunmaması halinde, antrenörlere görev alanlarının üstündeki alanlarda geçici olarak üst görev verebilir.
 
ÇALIŞMA PROGRAM LARI
Madde 7- Antrenörler haftada 40 (Kırk) saatlik mesai yaparlar, ancak günlük mesailerinin 4 saatini pratik, 4 saatini de teorik çalışmalara ve spor dalıyla ilgili araştırmalara, kaynak taramaya ayırırlar.
 
Madde 8- 40 saatlik mesai saati üzerinde çalışan antrenörlere görevli çalıştıkları her saat için ayrıca ücret ödenir.
 
Madde 9-Antrenörlerin haftalık 40 saatlik çalışma programları, çalıştıkları kurumun normal mesai saatlerine bağlı kalmaksızın spor tesislerinin, sporcuların, spor araç ve gereçlerinin faaliyetlerin durumuna göre normal mesai saatleri dışında da birim amirliklerince düzenlenebilir.
 
Madde lO-Kadrolu ve sözleşmeli antrenörlerden 40 saatlik çalışma saatini tamamlamadığı tespit edilen antrenörler ile kadro nedeniyle sayıca fazla olduğu tespit edilen antrenörler birim amirlerince öğretim kurumlarında, spor kulüplerinde ayrıca diğer spor dallarının temel alıştırma çalışmalarında görevlendirilerek mesailerini tamamlamaları sağlanabilir.
 
FAHRİ ANTRENÖRLER
Madde 11-Gençlik ve Spor Teşkilatında fahri olarak görevlendirilen antrenörler, yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri aynen yaparlar. Ancak, bunların çalışma saatleri ilgili birim amirlerince onaylanan çalışma yaptıkları saatlerdir. Çalışma alanları 6 ncı madde esaslarına göre belirlenir.
 
SÖZLEŞMELİ ANTRENÖRLER
Madde 12-Sözleşmeli antrenörler yönergenin 5 inci maddesindeki görevleri sözleşme esaslarına göre yaparlar. Sözleşmede belirtilen sürelerin üstünde yaptıkları çalışmalar sözleşme esaslarına göre değerlendirilir.Çalışma alanları 6 inci madde esaslarına göre belirlenir.
 
SPOR LİDERLERİ
Madde 13-Kadrolu, sözleşmeli ve fahri antrenörlerin bulunmaması veya yeterli sayıda olmaması durumunda spor liderlerine yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen görevler verilebilir.Çalışma alanları
 6 ıncı madde esaslarına göre belirlenir.
 
SORUMLULUKLARI
Madde 14-Antrenör ve Spor Liderleri;
a) Çalıştırdıkları sporcuların fiziksel-psikolojik gelişiminden ve motivasyon kazanmalarından,
b) Tesislerin, malzemenin ve zamanın iyi kullanılmasından,
c) Plan ve program yapılmasından uygulanmasından diğer branşlarla koordineli çalışılmasından sorumludurlar.
 
YETKİLERİ
Madde 15-Antrenör ve Spor Liderleri;
a) Çalıştırdıkları grupla ilgili plan yapmaya,
b) Çalıştırdıkları grupla ilgili program yapmaya,
c) Çalıştırdıkları grupla ilgili çalışma esaslarını belirlemeye yetkilidirler.
 
FEDERASYONLARIN GÖREVLERİ
Madde 16-Federasyonlar, bünyelerinde çalıştırdıkları kadrolu, sözleşmeli antrenörler ile milli takım antrenörlerini, çalışmalarını teknik kurullarının gözetiminde o branşın gelişmesine katkıda bulunacak şekilde;
 
a) Antrenörlerin gelişmelerini sağlamak için yılda en az bir kez seminer düzenler,
b) Antrenörlerin gelişmeleri için gerekli doküman ve kaynakları hazırlayıp, dağıtımını Sağlar,
c) Antrenörlerin sporcu yetiştirmesi için gereken tedbirleri alır,
d) Sözleşmeli yabancı antrenörlere periyodik dönemlerde taşra teşkilatında görev verir.
e) Sözleşmeli yabancı antrenörlere yabancı kaynakları takip ettirerek antrenörler için doküman hazırlattırır, spor eğitim faaliyetlerinde görev verir,
f) Antrenörlerin kartekslerini tutar ve terf9lerini sağlar, yıllık vizelerini yapar,
g) Antrenörlere çalışmalarında kullanmak üzere malzeme yardımı yapar ve gerekli ortamı hazırlar,
h) Uluslararası federasyonlarca düzenlenen kurs ve seminerlere antrenörlerin katılımını Sağlar,
i) Federasyonlar çeşitli kategorilerdeki milli takımlarında sorumlu antrenör olarak en az 4kademe antrenör unvanına sahip antrenör ve branşın özelliklerine göre yeterli sayıda yardımcı antrenörler görevlendirirler,
j) Antrenörlerin yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması için Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon ve işbirliği yapar.
 
FEDERASYONLARIN SORUMLULUKLARI
Madde 17-Federasyonlar gerek bünyelerindeki gerekse taşra teşkilatında bulunan antrenörlerin;
a) Planlı ve programlı çalışmalarından,
b) Gelişimlerinin sağlanmasından,
c) Vize ve terfi işlemlerinin yapılmasından,
d) Sporcuların ilgili branşın teknik özellikleri ve toplumsal değer yargılarına sahip hoşgörülü ve saygılı yetiştirilmelerinden,
e) Başarılı çalışmalar yapan antrenörlerin teşvik edilmesinden, milli takım aday kadrolarına verdiği sporcu sayısı ile gelişme gösteren antrenörlere milli takımlarda görev verilmesinden sorumludurlar.
 
FEDERASYONLARIN YETKİLERİ
Madde 18-Federasyonlar, branşının gelişimi için antrenörlere;
a) Seminer düzenlemeye,
b) Terfilerini yapmaya,
c) Vizelerini yapmaya,
d) Sözleşmeli antrenör çalıştırmaya,
e) Antrenör sayısını artırıcı tedbirleri almaya,
f) Gerekli hallerde Il Müdürlüklerinin de görüşü alınarak antrenörler arasında rotasyon yapılmasına, Genel Müdürlük Makamına teklife ve geçici görevli antrenör görevlendirmeye yetkilidir.
 
 
İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 19-Taşra teşkilatında görevli antrenör ve spor liderlerinin çalışmalarının sevk ve idaresi, gelişmelerinin sağlanması, Il Müdürlüklerince aşağıdaki şekilde yapılır.
 
a) Antrenör Yönetmeliği yükümlülüklerine göre ilinde bulunan antrenörlerin branşlar itibariyle kulüp antrenörleri dahil dosyalarını tutar,
b) Antrenörlerin terfi ve vizelerini takip eder,
c) Antrenörlere sporcu taraması yaptırarak gerektiğinde mahalle ve okullarda çalışmalarını sağlar,
d) Antrenörlerin; uzun vadeli, yıllık ve aylık programlarını onaylar, bu programları haftalık ve günlük programlar olarak uygulatır ve takip eder,
e) Antrenörlerin çalışmalarını bir program dahilinde yapmalarını sağlamak amacıyla Il Antrenör Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Bu kurul kanalı ile spor tesislerinin verimli bir şekilde kullanımını sağlar,
f) İl Spor Merkezlerinde öncelikle kadrolu ve sözleşmeli antrenörler ve spor liderleri ile beden eğitimi öğretmenlerinden yararlanılır,
g) Antrenörlere uygun çalışma ortamı hazırlar,
h) Antrenörlerin çalışmalarında kullanılmak üzere gereken malzemeyi temin eder,
i) Antrenörlerin seminerlere katılmasını sağlar, gerekli eğitici kaynak, araç ve gereçleri temin eder,
j) Antrenörlerin spor dalı Il Temsilcileri ile koordinasyon ve işbirliğinde çalışmalarını sağlar.
 
İL MÜDÜRLÜKLERİNİN SORUMLULUKLARI
Madde 20-İl Müdürlükleri, ilde bulunan gerek kadrolu gerekse sözleşmeli olarak çalışan antrenörlerle, fahri antrenörler ve spor liderlerinin;
a) Plan ve programlı çalışmalarından,
b) Dosyalarının sağlıklı tutulmasından,
c) Gelişmelerinin sağlanmasından,
d) Çalışma ortamı ve malzeme temininden,
e) Vize ve terfi işlemlerinin yaptırılmasından,
f) Sporcu sayısının artırılmasından sorumludur.
 
 
İL MÜDÜRLÜKLERİNİN YETKİLERİ
Madde 21-İl Müdürlükleri, illerindeki kadrolu, sözleşmeli ve fahri antrenör ve spor liderlerini spor faaliyetlerinde;
a) Görevlendirmeye,
b) Görev yerlerini değiştirmeye,
c) Gelişimleri için tedbir almaya,
d) Ilçelere okul, kulüp ve semt sahalarına göndermeye,
e) Çalışmalarında kullanmak üzere gereken malzemeyi temin etmeye, tesis tahsis etmeye yetkilidirler.
 
ÇALIŞMA SAATLERİ
Madde 22-Kadrolu ve sözleşmeli antrenörler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler. Bu nedenle günlük mesaileri 8, haftalık mesaileri ise 40 saattir. Ancak, spor etkinlikleri daha çok mesai saatleri dışında ve tatil zamanlarında yapıldığından bu çalıştırıcıların mesaileri spor faaliyetlerine ve sporculara göre programlanır.
Antrenman süreleri en çok 4 saat olduğundan diğer zamanlarda hazırlık ve kaynak tarama çalışmaları yaparlar.
  
ÜCRET ÖDENMESİ
Madde 23-Antrenörlere (kadrolu,sözleşmeli ve fahri ) ve spor liderlerine “Gençlik ve spor hizmetleri uygulamasında görevlendirileceklere ödenecek ücretlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı” esaslarına göre Il Müdürlükleri bünyesinde görevlendirilenlere her yıl Genel Müdürlükçe kabul edilen yönerge esaslarına göre ücret ödemesi yapılır.
Bir antrenör veya spor liderine aynı grupla günde 2, haftada 8 saat ücret ödenebilir. Ayrı grupla yapacağı çalışmalar için ayrı ücret ödenir.
Ancak, bir antrenör veya spor liderine bir günde en fazla 3 ayrı grupla yapacağı çalışma için ücret ödenir. Bir çalışma grubunun oluşabilmesi için ferdi sporlarda 5, takım sporlarında 20 kişiden az sporcu bulunmaması gerekir.
Ferdi sporlarda 10, takım sporlarında 20’nin üzerindeki sporcular için ikinci, ferdi sporlarda 20’nin, takım sporlarında 40’ın üzerinde sporcu olması halinde üçüncü gruplar oluşturulabilir.
 
DENETİM
Madde 24-Taşra teşkilatında görevlendirilen kadrolu, sözleşmeli ve fahri antrenörler ile spor liderleri illerde İl ve İlçelerde İlçe Müdürlüklerince idari yönden denetlenir.
 
Madde 25-Antrenörlerin teknik ve eğitim yönünden çalışmaları ilgili spor dalındaki federasyonlarca takip edilir.
 
Madde 26-Antrenörlerin çalışmalarının takibi için aylık ve yıllık planlarını veya programlarını Il Müdürlüklerine onaylattıktan sonra ilgili federasyonlara gönderip bunların ilgili spor dalının Teknik Kurulları tarafından değerlendirilmeleri yapılarak programın eksik tarafları yazılı olarak ilgili antrenöre bildirilerek düzeltilmesi sağlanır. Antrenörlerin seminerler yoluyla yetiştirilmeleri ve gelişimleri sağlanır.
 
Madde 27-Denetim yapacak antrenörlere, antrenörlük belge ve lisanslarının seviyesi, tahsil durumları ve hizmet süreleri de belirtilerek Federasyon Başkanlıklarının önerisi ile Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının teklifi ile Genel Müdürlükçe alınacak onaydan sonra denetim görevi verilir.
 
Madde 28-Taşra teşkilatındaki her kademe ve statüde görevlendirilen antrenörler ve diğer çalıştırıcılar Spor Kontrolörlerince Genel Müdürlükten alınan onay çerçevesinde her an denetlenebilir. Denetim sonucuna göre gereken işlemler yapılır.
 
Madde 29-Kadrolu ve sözleşmeli antrenörlerden yapılan denetimler sonucu çalışmaların üst üste 2 defa yetersiz görülenler ile görevini layıkıyla yerine getirmeyen, sporcu yetiştirmeyen, plansız ve programsız çalışanlardan kadrolu olanların kadrolarının bir başka görevle değiştirilmesi, sözleşmeli olanların sözleşmelerinin iptali için mevzuat dahilinde gerekli düzenlemeler yapılır.
 
Madde 30-Spor dalının gelişmesinde, sporcu sayısının artırılmasında ve başarılarının yükselmesinde, milli takıma sporcu verilmesinde üstün çalışma ve gayretleri görülen antrenörler başarılarından dolayı mevzuat dahilinde ödüllendirilirler.
 
DİSİPLİN
Madde 31-Antrenörlere görevli bulundukları dönemlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.
 
 
 
 
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
 
 Madde 32-Kadrolu ve sözleşmeli antrenörler ve spor liderleri çalışmalarından federasyonlarda Federasyon Başkanı ve Genel Sekreterlere, İllerde İl Müdürü ve Spor Şube Müdürüne, İlçelerde İlçe Müdürüne karşı sorumludurlar. Spor tesislerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarının hazırlanmasında tesis amirleri ve spor dalı il temsilcileriyle koordinasyon ve işbirliğinde bulunurlar. Tesis amirleri antrenörlerin yapacakları faaliyete göre tesisleri hazırlamaktan sorumludur. Antrenörler onaylı çalışma programlarının bir suretini faaliyet yapılan tesisin amirine verirler.
 
Madde 33-Kadrolu ve sözleşmeli antrenörler ve spor liderleri çalışmalarında ilgili spor dalının özelliklerine göre uygun bir kıyafet giymek zorundadır.
 
Madde 34-Antrenörlere İl Müdürlüklerince spor dallarının özelliğine göre her yıl aşağıdaki spor kıyafet ve malzemeleri verilir.
 
a) Salon sporlarında branşların özelliklerine göre yılda 1 çift spor ayakkabısı, 1 adet mayo, 2 çift spor çorabı, 1 takım eşofman, 2 takım tişört, 2 takım şort, 1 adet havlu vb.
b) Açık alan sporlarında (Atletizm vb.) yılda 2 çift spor ayakkabısı, üç çift spor çorabı, 1 takım eşofman ve 1 takım yağmurluk (Rüzgarlık), tişört, şort, mayo vb.
c) Spor kıyafetleri her yıl nisan ayında verilir.Bir yıllık kullanma süresi dolmadan ikincisi verilemez.
d) Bu kıyafetlerin alımına ait bedele esas birim fiyatları, her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar Genel müdürlükçe tespit edilir ve yayımlanacak bir Genelge ile duyurulur.
 
Madde 35-Kadrolu, sözleşmeli ve fahri antrenörler ile spor liderleri;
 
a) İl Spor merkezlerinde,
b) Sporcu Eğitim Merkezlerinde,
c) Semt spor tesislerindeki spor eğitimi çalışmalarında,
d) Branşlarıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince uygun görülen diğer spor eğitimi çalışmalarında veya spor kulüplerinde görevlendirilebilirler.
 
Madde 36-Kadrolu, sözleşmeli ve fahri antrenörler ile spor liderlerinin haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarındaki değişiklikler, ancak illerde sorumlu oldukları İl Müdürü veya Şube Müdürü, İlçelerde İlçe Müdürünün onayı ile yapılır. Program değişikliklerden tesis amirine bilgi verilir.
 
Madde 37-Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Taşra Teşkilatı ve Federasyonların görüşleri dikkate alınarak Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının Genel Müdürlük Makamından alacağı onaya göre işlem yapılır.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 38-Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 04.02.1998 tarih ve SE-E 09/358 sayılı onayla yürürlükte bulunan Gençlik ve Spor Teşkilatında görev yapan
Antrenör ve Spor Liderleri ve görev yaptıkları birimlerin çalışma esas ve usulleri
Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
YÜRÜRLÜK
 
Madde 39-Bu Yönerge Genel Müdürlük Makamının onayından sonra yürürlüğe girer.
Madde 40- Bu Yönergeyi Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
 
 
 
 

                                                                                    

Türkiye Atletizm Federasyonu Sakarya İl Temsilciliği © 2014 Tasarım: MacroWeb®